Vendita del Salto di Nulvi da Pietro e Maddalena Scarpa al Duca di Gandia

 

Biblioteca Nacional Madrid
Mss. 18651 - Fondo Toda y Guell

PV - fol.
18651
c-22
n° 29

Escritura de venta del salto de Nulvi hecha por Pedro y Magdalena Escarpa a favor de don Francisco Pascual de Borgia, duque de Gandía.
Bolotana, 10 de abril 1669

orig. de 2 hojas útiles en fol.

//
Die X mensis aprilis anno a nativitate Domini M D C LXIX, Bolotana

En nom de nostre Senyor Deu, amen. Sia atots  notori i manifest que de com essent constituits en presensia del notari infrascrit i dells testimonis baxscrits personalment Pere Pau Scarpa Fois i Madalena Escarpa Fois, dongells fills legitims i naturalls del quondam Pere Pau Escarpa dongell, i de María Ángela [Lioga?] de la present vila, la qual Madalena, ab consentiment de sson marit Domingo Senes, i decret i hauctoritat del magnífich Nicolau de Canpu, lloctinent de la present encontrada, segons es de veure i es de la serie i tinor seguent:
"Magnífich lloctinent de Márguine Macomer.
Madalena Escarpa, muller i conjunta persona de Domingo Senes de la present vila, filla legítima i natural, i legítima heredera dells bens i asienda del quondam Pere Escarpa Fois donzell, diu a vestra merçed que ab son hermá Pere Pau Escarpa Fois tenen de dit quondam heretat un salt en teretoris de la vila de Nurvy, i com sia que de aquell [perser] com es la distansia de la present vila a dita de Nulvy, volen vender aquell i posar lo proçeit de dit salt en altres bens quisera mès profit de ssa casa i fills, suplica entreposar la sua hautoritat i donar liçensia en que se pugia vendre dit salt i constituir procurador a dit son marit et hec omni meliori modo.
Madalena Escarpa per ma de altre.
Jesus. Oblata die vigesima cuarta mensis martii 1667, Bolotana.
Per quant me consta que lo suplicat per dita Escarpa es útil i posit de ssa casa en vendre dit salt entrepose la mía hautoritat lo real consentiment i done liçensia a qualsevol notari rebia lo ate de dita venda.
Nicolau Campus Carta"
En virtut de lo qual decret la dita Madalena Escarpa Fois ab consentiment de dit son marit qu.es present i a las enfrascritas  cosas abcetant una ab son dit germá Pere Pau Escarpa Fois, tots conceguents per lo infrascrit  notari // unanime i concordes i ningú d.ells sobrenomenats [descrapants] no forchats ni altrament  sino de llur grat i certa siensia, per ells, llurs hereus i successors, venen i per títol de causa de venta, atorgan i consenten a lo dit excelentísim senyor don Francesch Pascual de Borgia i Centellas, duch de Gandía, comde de Oliva i marqués de Lonbay, i en lo dit regne senyor de las encontradas de Montagut, Marguine Macomer i Anglona i de las baronías de Osilo i Coguinas, i a llur successors qualsevol que sian, o aqui sa excelencia voldrá i ben vist li será, in perpetum tot lo dit salt qu.es i alimita entre terretoris  de la vila de Nulvy i Sedine, vilas i terretoris de dita sa excelencia i demés confrontassions si millor [nehiaguex] ab los emonuments i finits de aquell i melloraments que ha profit del dit venedor sería aquells posan i transferexer en mans i poder de dita sa excelencia i sus successores o a qui voldrá, i per la assensia de ssa excelencia a son general procurador regidor i general administrador del present estat lo egregi doctor en drets don Pere Repoll qu.es present i a dita compra abcectant en preu i en nom de preu de dos sents escuts, validors en moneda calaresa valida i corriente en lo present regne, sinch sentas lliures; las qualls confessan dits venedors haverlas agudas i recevidas de dit noble regidor en dos sentas ovellas de deguy a llur gust i voluntat, segons al present las tienen en llur poder, ab las qualls se [retienen] de dit salt pagats i a plenum satisfets; i per bè dit salt fonch comprat per lo quondam Bertulo Escarpa havi del dells dits Pere Pau i Madalena Escarpa venedors, en cuatre-mill tressentas sincuanta-vuit lliures, de altre Bertolo Escarpa [gran] segons ne fa fe en lo ate i pagament de dit salt lo [discret] notari quondam Francisch Folargio de la ciutat de Saçer de la data en los 20 de july de lo ain 1587, en dita de Saçer etc.; lo demás a més de las sobreditas sinch-sentas lliuras rebudas segons es dit en dos-sentas ovellas de deguy per ser com son dits venedors fiells vassalls de ssa excelencia, ne le fan donassió pura, perfecta, simple i irrevocable que se diu entre vehins hab totas las forsas, solemnitats i cláusulas que en semblats ates de donassió requerexen opportunes i necessaris etc.
I perçó renuncian la cessió de la pecunia no nomerata  aguda ni rebuda ni en pars no tinguda i tot dol, frau i ingain; i dit noble regidor en lo predit nom ne le ferman áppoca de rebuda // de dits 500 lliures, fi i difinissió amplíssima cum pato de alterius no petendo seu denegando estipulacione solenni etc. [i selonse divui dia] present en avant del domini i ansio tenen en dit salt i ne donan a dita sa excelencia i successors la hatual, real i corporal pussessió pera que de aquell ne puguia fer sas líberas voluntats com a senyor absoluto, que de vui dia present en avant ne le constituien etc., i prometen d.estar a dita sa excelencia de hevisió i legítima defensió en tot las ab remissió de tota necessitat i restitussió de tots  dains i despeses sobre axó suportadors ab salari de procurador etc. per les qualls in solidum ne obligan llur personas i bens etc.; i pera attendre, hadinplir i complir i enviolabilment  totes dites coses, observan renuncian la absolussió del iurament at [agiordum], la consuetut  de Barçallona, parlant de dos o molts in solidum obligats etc.; la epístula del divo Adriá etc.; i la dita Madalena Escarpa certificada per mi notari infrascrit , de son dret renuncia aquell l.autentica [inerprendi] sit qua mulier capite vel leiana[?] i tots los dos per ser com son cavallers militars, renuncian lo cartel de vint-i-sis dias etc. i llur propi for, i se sutameten al for i iuridissión del espectable governador del present Cap de Saçer i Logudor etc. o de altre etc. i a la ley sit convenerit digestiis etc., i a tot altre dret etc. fent i fermant ditas cosas ab iurament largament etc., actum etc. fiat largie cum clausulis ut de cet[eterum]; i per saber scriura dit Pere Pau Scarpa ferma de.ssa ma, i per dita Madalena Escarpa ferma son marit, dit Domingo Senes.
Pere Pau Scarpa Fois et Domingo Senes
  Testimonis foren presents congregats per lo infras scrit notari, son: Joan María Pitalis i Gavi Cossu de Bolotana, les qualls per saber scriura, ferman de llur mans
Gavi Cossu so teste
Joan María Pitalis so teste
  Signum + mei Josephus Ruyo oppidi Bolotana autoritate regia publicus notarius que de premissis proprio calamo exaratis fidem facio.
 // 1669 a 10 de abril - Ate del salt que Pere Pau Scarpa i Madalena Scarpa han venut al excelentísim senyor duque de Gandía i per sa excelencia a son regidor, lo egregi doctor en drets don Pere Ripoll, vidit intus. Ruyo notario
200 p[atacas?] - n° 74 - se ha de dar en descargo 500 lliures - Nulvi el salto
est[anco] 4
división A
sezión 5
n° 27

 

(trascrizione, Vittorio Romerio)