Privilegio di cavalierato, concessione dello stemma gentilizio e nobiltą a Francesco Flores*

9.8.1737

Privilegio di cavalierato e concessione dello stemma gentilizio

Nos Carolus Emanuel, etc., Franciscus Flores, eiusque familiae, cuius singulare erga nos obsequium nobis innotuit novos beneficentiae nostrae effectus impertiri volentes ipsum ad equestrem gradum non tantum evehere, verum ad personam Francisci Antonii eius patris qui naturae iam cessit, huiusmodi privilegium extendere duximus, tenore igitur praesentis ex nostra certa scientia Regiaque authoritate, deliberate, et consulto, memoratum Franciscum Antonium Flores vita functum ac si viveret, nec non eius superstites, totamque ipsorum prolem et posteritatem natam et nascituram per virilem sexum descendentes, Milites facimus, vocamus, et nominamus, vocarique, et intitulari deinceps volumus, et iubemus ab omnibus et singulis Vassallis, et subditis nostris, cuiuscumque status, gradus et conditionis existant, non obstante quod dictus Franciscus Antonius Flores morte praeventus, non potuerit miles armari, praedictae enim solemnitatis, de nostrae regiae potestatis pelnitudine, et cum opportunis dispensationibus derogamus; concedentes et elargientes memorato Francisco Antonio Flores, tamquam si viveret superstitibusque illius totique proli, et posteritati illorum natae et nasciturae, per virilem sexum descendenti, quod in posterum sint, nominentur, et intitulentur Milites ac militari cingulo decorati, possintque, et valeant deferre ensem, calcaria, et alia aurea ornamenta ad equestrem, sine militarem dignitatem pertinentia, atque spectantia, gaudeantque, utantur et fruantur omnibus aliis privilegiis, exemptionibus, libertatibus, dignitatibus, et authoritatibus, gratiis, honoribus et praemintiis, quibus ceteri milites atque equites armati, militarique decorati cingulo, ac eorum filii, et descendentes, de foro, jure, atque consuetudine omnium dominiorum nostrorum, praesertim nostri Sard(ini)ae Regni, et alias quovismodo potiuntur, et gaudent, protirique atque gaudere consueverunt, et debuerunt, usquequaque, et in omnibus actibus, et rebus peragendis, nuncupentur, ac intitulentur Milites, omniaque alia, et singula eis facere liceat, quae caeteri milites armati facere possunt, potuerunt, ac consueverunt; ut vero huiusmodi actus clarius elucescat, saepefacto Francisco Antonio Flores quanvis iam vita functo, eiusque filiis, ipsorumque proli, et posteritati natae, et nasciturae, ut sopra arma et insignia, prout in praesenti privilegio continentur concedimus, atque elargimur, videlicet scutum transversi partitum, in cuius superiori parte conchiliata tre aurae marinae conchae circa capreolum scutarium aureum in ima vero argentea sol crocens sinistrorsum Heliotropium erectum nativi coloris tumulo terrae prasino insitum ad se trahens, scutum aureum galea militari ex polito caliibe destrorsum, pennulisque coloris tessera ornatum, prout omnia in corpore praesentis pennicillo expressa conspiciuntur. Quaequidem arma, et insignia, praedicti filii supranominati Francisci Antonii Flores, vita functi, totaque proles et posteritas eorum per virilem sexum descendens, tam nata, quam nascitura, de caetero, gestare, et in sepulcro dicti genitoris illorum apponere et in hastiludiis, telis, duellis, certaminibus, armis, annulis, signis, sigillis, auleis, domibus, vasibus, et aliis utensilibus, atque in omnibus actis picturis, et aedificiis, pro libito voluntatis, absque nullo impedimento, et contradictione opponere, ut sopra, et affigere possint, et valeant.
Ill(ustribu)s propterea, egregiis, spectabilibus, venerabilibus, mag(nifici)s, dilectisque consiliariis, et fidelibus nostris Proregi Locum(tenen)ti et Capitaneo G(eneral)i Regenti Cancellariam, et Doctoribus nostrae Regiae Aud(ienti)ae, Iudicibus Curiae, Advocatis et Proc(uratori)bus fiscalibus, et patrim(oniali)bus Gubernatoribus quoque seu Reformatoribus in Capitibus Callaris, et Gallurae, Sassaris, et Logudorii, Intendenti G(enera)li, ac Regenti nostram Regiam Theusarariam, atque ill(ustri)bus Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Vicecomitibus, Baronibus, Nobilibus, Militibus et generosis personis, ac universis, et singulis officialibus, et subditis nostris praesentibus, et futuris, quovismodo nuncupatis, in omnibus dominiis nostris, et praesertim in d(ict)o nostro Sard(ini)ae Regno constitutis, et constituendis, cuiusvis dignitatis, praeminentiae, status, gradus, et conditionis, dicimus, et stricte praecipiendo mandamus ad incursum nostrae Reg(i)ae indignationis, et irae, poenaque florenorum aurei Aragonum bis mille nostris Regiis inferendorum Erariis, a bonis secus agentis irremissibiliter exigendorum, quatenus dictum Fra(ncisc)um Antonium Flores ac si viveret, filiosque suos, et totam illorum prolem, et posteritatem, ut supra pro militibus habeant, honorificent, atque tractent, omnibusque privilegiis, libertatibus, immunitatibus, ac aliis praedictis uti, et gaudere permittant, contrarium nullatenus tentaturi ratione aliqua sine causa, si officiales, et subditi nostri praed(ic)ti gratiam nostram regiam charam habent, ac praeter irae et indignationis nostrae incursum poenam praeappositam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium prae(sent)em fieri iussimus nostro regio com(mun)i Sigillo impendenti munitam.

D(atu)m Augustae Taurinorum die 9 m(ensi)s Aug(us)ti anno a nat(ivitat)e Dom(in)i Mill(esi)mo septing(entesi)mo trig(esi)mo septimo, Regnique nostri octavo.

Noi, Carlo Emanuele, etc., Volendo manifestare nuove prove della nostra generosità a Francesco Flores e alla sua famiglia, che si è già fatta conoscere per singolare ossequio nei nostri riguardi, abbiamo deciso non solo di innalzare lui al grado di Cavaliere, ma di estendere un Privilegio di tale natura anche alla persona di Francesco Antonio, suo padre, nonostante non sia più in vita; per mezzo dunque della presente disposizione, in base a sicura nostra conoscenza e all’autorità regia, di proposito ed espressamente, dichiariamo, chiamiamo e nominiamo Cavaliere il ricordato Francesco Antonio Flores già defunto, come se fosse vivo, e così pure i di lui superstiti; e tutta la loro prole e posterità, nata e nascitura, secondo la discendenza maschile: li facciamo, chiamiamo e nominiamo Cavalieri, e vogliamo che siano chiamati col titolo di Cavaliere; lo comandiamo a tutti e singoli i vassalli e i nostri sudditi di qualsiasi stato, grado e condizione siano, nonostante il sopra detto Francesco Antonio Flores, precedentemente morto, non abbia potuto essere insignito delle armi di Cavaliere nella consueta cerimonia; e con la pienezza del nostro reale potere, derogando con le opportune dispense, concediamo ed elargiamo al ricordato Francesco Antonio Flores, come se fosse vivo, ai superstiti, a tutta la loro prole e posterità, nata e nascitura, ai loro discendenti secondo la linea maschile, che siano chiamati col titolo di Cavalieri e decorati con la cintura militare e abbiano facoltà e potere di portare la spada, gli speroni e gli altri ornamenti d’oro che appartengono e spettano alla dignità equestre; e godano, usino e fruiscano di tutti gli altri privilegi, esenzioni, libertà, dignità, autorità, favori e precedenze al pari degli altri cavalieri e cavalieri in armi, e cavalieri decorati con la cintura e loro figli e discendenti, secondo diritto e consuetudine di tutti i nostri domini, e specialmente del nostro Regno di Sardegna, e ne entrino in possesso, godano del possesso e si abituino a goderne; ed in ogni atto o cosa da fare vengano nominati e chiamati Cavalieri, e questa loro facoltà sia anche in ogni altra e singola cosa, così come gli altri Cavalieri con arma possono, poterono e si abituarono a fare; affinché in modo più chiaro risplenda ogni atto compiuto da Francesco Antonio Flores, anche se non più vivo, e dai suoi figli, e dalla loro prole e posterità, nati e nascituri, e sia pure sulle armi e le insegne, nei modi contenuti nel presente privilegio. Concediamo ed elargiamo, quindi, uno scudo diviso a metà: nella parte superiore, di color porpora, ci sono tre conchiglie marine d’oro intorno allo scaglione d’oro; nella parte inferiore, di color argento, un sole raggiante sulla sinistra attira verso di sé un eliotropio, nel suo colore naturale, piantato su un declivio di prato erboso; sopra lo scudo d’oro un elmo da guerriero di lucido acciaio temperato, rivolto verso destra e delicatamente ornato di pennacchio di piume colorate, come si vedono pure tutte le altre cose presenti ed espresse in uno sfondo quasi bianco. E dunque concediamo che tali armi ed insegne del predetto figlio del sopra nominato Francesco Antonio Flores, defunto, tutta la sua prole e i posteri di quelli, discendenti secondo la linea maschile, sia nati che nascituri, possano e vogliano portare abitualmente su di loro e scolpire sul sepolcro del predetto loro genitore e nelle armi per tornei, nelle lance, nei duelli e nelle gare d’arme, negli anelli, nei sigilli, nelle regge, in famiglia, nel vasellame ed altri utensili e in tutti gli atti, nelle pitture ed edifici, a loro piacimento, e possano apporle e affiggerle senza alcun impedimento ed obiezione. Inoltre agli illustri, egregi, rispettabili, venerabili, magnifici e diletti consiglieri e nostri fedeli, al Luogotenente del Re e al Capitano Generale Reggente la Cancelleria e ai Dottori della nostra Reale Udienza, ai Giudici della Curia, agli Avvocati e Procuratori del fisco, e anche ai Governatori del Patrimonio, ossia Riformatori nei Capoluoghi di Cagliari e della Gallura, di Sassari e del Logudoro, all’Intendente Generale, Reggente del nostro regio Tesoro e agli illustri Duchi, Marchesi, Conti, Visconti, Baroni, Nobili, Cavalieri e persone d’onore e a tutti i singoli ufficiali e sudditi nostri, attuali e futuri, nominati in ogni modo in tutti i nostri domini e soprattutto scelti e da scegliersi nel predetto nostro Regno di Sardegna, di qualsiasi dignità, autorità, stato, grado e condizione, affermiamo e con severo ordine stabiliamo che, se agissero diversamente, oltre ad incorrere nella nostra indignazione ed ira di re, debbano versare al nostro Erario una multa di duemila fiorini d’oro Aragonesi, da esigersi senza indulgenza dagli uomini d’onore, in quanto è bene che stimino ed onorino e trattino il citato Francesco Antonio Flores, come se fosse vivo e i suoi figli e tutta la loro prole e i loro posteri come Cavalieri e permettano di usare e godere di tutti i privilegi, libertà, esenzioni, e tutte le altre cose già dette, senza tentare il contrario, per nessuna ragione o altra causa; e ciò se gli ufficiali e i predetti nostri sudditi gradiscono il nostro regale favore e se, oltre all’ira e allo sdegno nostro, desiderano evitare la multa stabilita. Per la qual cosa abbiamo comandato che vi fosse apposto il nostro reale sigillo a testimonianza di ogni obbligo.

Dato a Torino, il 9 di agosto dell’anno del Signore millesettecento trentasette, ottavo del nostro Regno.
Carlo Emanuele

 

Privilegio di cavalierato e concessione dello stemma gentilizio

Nos Carolus Emanuel, etc., Natalium honestati, qua Franciscum Flores insignitum novimus maius ipse decus cum a nobis supplex petierit, nobilitatis privilegium ad personam quoque Francisci Antonii eius Patris extendendum, licet iam vita functi, eidem concedere libentissime decrevimus. Tenore igitur praesentis praedictum Franciscum Antonium Flores, tamquam si viveret, eiusque descendentes per virilem lineam, ac totam ipsius et illorum Prolem, atque Posteritatem, natam iam, et nascituram, nobilitatis titulo insignimus, Nobilesque facimus, instituimus et deputamus, ipsumque et illos, iuxta huamane conditionis gradus, Nobiles dicimus, nominamus et appellamus; Ita quod de caetero ab universis, et singulis cuiuscumque Status, praeminentiae, gradus et conditionis existentibus, pro talibus illum, filiosque suos utriusque sexus ac totam suam, et illorum Prolem, et Posteritatem ab eo per lineam masculinam descendentes, haberi, teneri, et dici volumus, ac iubemus, nec non tractari, reputari, nominari et scribi, tam in judicio, quam extra, in rebus spiritualibus et temporalibus, sacris et prophanis, etiam si talia fuerint, de quibus in presenti Privilegio specialis mentio fieri deberet; et in omnibus, et singulis exercitiis, et actibus, illis honoribus et dignitatibus, officiis, iuribus, libertatibus, insigniis, privilegiis, praerogativis, gratis, praeminentiis et indultis gaudere, uti, et frui possint, et valeant, quibus ceteri nobiles et de nobili orti prosapia, in nostro Sardiniae Regno gaudent, utuntur, et fruuntur quomodolibet, tam de iure, quam de consuetudine, volentes, decernentes et mandantes, tum nostro, tum successorum nostrorum nomine quod ipse Franciscus Antonius Flores vita functus, totaque Proles, et Posteritas sua ex eo per rectam virilem lineam gradatim descendens, ut praefertur, Nobilitatis titulo praedicto gaudeant, utantur, et fruantur, tam in ferendo vexilla, atque Insigna Gentilitia, quam fruendo universis et singulis Privilegiis Nobilitatis titulo ex Concessionibus nostris et Praedecessorum nostrorum, competentibus atque competere debentibus de iure, usu, et consuetudine, quovis modo, et prout generaliter aliis Nobilibus dicti nostri Sardiniae Regni est concessum, modo, et forma praeexpressis, contradictione, et aliis impedimentis quibuscumque cessantibus; Ill.ri Propterea (!), egregiis, spectabilibus, venerabilibus, nobilibus, magnificis, dilectisque Consiliariis nostris, Vice Regi Locumtenenti, et Capitaneo generali, Regenti Cancellariam, et Doctoribus nostrae Regiae Audientiae, Iudicibus Curiae, Advocatis, et Procuratoribus Fiscalibus et Patrimoni elibus; Gubernatoribus quoque, seu Reformatoribus in Capitibus Calarsi, et Gallurae, Sasseris, et Logudorii, Intendenti Generali, et Regenti nostram Regiam Thesaurariam, Vicariis, Consiliariis, Consulibus, Portinariis et Procuratoribus, caeterisque demum universis, et singulis officialibus, et subditis nostris, cuiuscumque dignitatis, praeminentiae, status, gradus, et conditionis, praesentibus, et futuris, dictorumque officialium locumtenentibus, seu officia ipsa regentibus; nec non admodum Ill(ustr)i Duci, Ill(ustr)ibus Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Vice Comitibus, Baronibus, Nobilibus, Militibus, atque generosis personis, ac universis et singulis officialibus, et subditis nostris maioribus, et minoribus, quovismodo nuncupatis in omnibus Dominiis nostris, et praesertim in praefato nostro Sardiniae Regno constitutis, et costituendi, cuiusvis dignitatis, praeminentiae, status, gradus, et conditionis existentibus, praesentibus, et futuris, dicimus, et striate praecipiendo mandamus, ad incursum nostrae Regiae indignationis, et irae poenaque florenorum auri Aragonum bis mille nostris inferendorum Erariis, a bonis secus agentis irremisibiliter exigendorum, quatenus huiusmodi nostram gratiam Regiam, et Nobilitatis Privilegium, omniaque, et singula superius expressa, et contenta, dicto Francisco Antonio Flores, ac si viveret, filiisque suis, totique Proli, et Posteritati illorum natae et nasciturae, per rectam lineam virilem ex eo descendentibus, teneantque firmiter, et observent, tenerique, et inviolabiliter observari faciant ab omnibus inconcusse, et non contrafaciant, vel veniant aut aliquem contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua, sive causa, si officiales, et subditi nostri praedicti gratiam nostram regiam charam habeant, ac, praeter irae et indignationis nostrae incursum, poenam preappositam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentem (!) fieri iussimus nostro Regio communi Sigillo in pendenti munitam.

Datum Augustae Taurinorum die nona mensis augusti anno a nativitate Domini millesimo septingentesimo trigesimo septimo, Regnique nostri octavo.

Noi, Carlo Emanuele, etc., per la nobiltà di natali di cui riconosciamo essere insignito Francesco Flores, avendo lui stesso chiesto personalmente a Noi, con supplica, che questo maggior onore, il privilegio di nobiltà, sia esteso anche alla Persona di suo Padre Francesco Antonio, benché già defunto, abbiamo decretato molto volentieri di concederglielo.
Con il presente atto, dunque, riteniamo e stabiliamo di insignire del titolo di nobiltà e di creare nobile il sopra nominato Francesco Antonio Flores, come se fosse vivo, e i suoi discendenti in linea maschile, e tutta la Prole di lui, e di quelli, e i Posteri nati e nascituri, e dichiariamo, nominiamo, e chiamiamo Nobili sia lui che quelli, secondo il grado di costituzione umana. Di conseguenza vogliamo ed ordiniamo che siano stimati, ritenuti, e detti, ed anche trattati, valutati, nominati, registrati come tali, lui e i suoi figli di ambo i sessi, e tutta la sua Prole, e la Prole di quelli, e i Posteri discendenti da lui in linea maschile, da parte di tutti e dei singoli che ci sono in ciascuno Stato, autorità, grado e condizione, tanto in giudizio che fuori, negli affari spirituali, e temporali, sacri e profani, anche se ve ne fossero tali di cui si sarebbe dovuto fare particolare menzione nel presente Privilegio; e che possano e siano in grado di godere, usare e fruire in tutte e singole le pratiche ed atti, di quegli onori e dignità, doveri, diritti, libertà, insegne, privilegi, prerogative, grazie, diritto di preminenza ed indulti, dei quali gli altri Nobili e nati da nobile stirpe godono, usano e fruiscono in qualsiasi modo nel nostro Regno di Sardegna, tanto per diritto, che per tradizione; volendo, decretando ed ordinando sia a nostro nome che a nome dei nostri Successori, che proprio Francesco Antonio Flores, non più in vita, tutta la sua Prole, e i suoi Posteri, nati da lui in successione di linea maschile diretta, usino, utilizzino e godano, sia di portare i vessilli e le insegne Gentilizie che di fruire di tutti e singoli i Privilegi per il titolo di nobiltà concesso da Noi e dai nostri Predecessori, a coloro che ne hanno facoltà, a cui spetta, e coloro che in ogni modo hanno l’obbligo di farlo rispettare in diritto, uso e consuetudine, e così come in generale agli altri Nobili di questo nostro Regno di Sardegna è stato concesso, nel modo e nella forma sopra indicati, facendo cessare ogni disputa o qualsiasi altro impedimento. Pertanto affermiamo e vigorosamente comandiamo agli illustri, egregi, spettabili, venerabili, nobili, magnifici e diletti Consiglieri nostri della Reale Luogotenenza, al Capitano Generale, al Reggente la Cancelleria e ai Dottori della nostra Reale Udienza, ai Giudici della Corte, agli Avvocati, e ai Procuratori Fiscali e Patrimoniali, ed inoltre ai Governatori oppure Riformatori nelle Capitali di Cagliari, della Gallura, di Sassari e del Logudoro, all’Intendente Generale e al Reggente la nostra Reale Tesoreria, ai Vicari, ai Consiglieri, ai Consoli e ai Procuratori, e infine a tutti gli altri e singoli ufficiali e sudditi nostri, di qualsiasi dignità, preminenza, grado e condizione, sia presenti che futuri, e a coloro che ne fanno le veci o reggono i medesimi uffici degli ufficiali suddetti, ed inoltre all’Illustre Duca, agli Illustri Duchi, Marchesi, Conti, Visconti, Baroni, Nobili, Cavalieri e Persone Magnanime, a tutti e singoli gli ufficiali e sudditi nostri, maggiori e minori, in qualsiasi modo nominati in tutti i nostri domini e sopra tutto nel sopra indicato nostro Regno di Sardegna, già proclamati o da proclamarsi, in qualsiasi dignità, preminenza, stato, grado e condizione, esistenti, presenti e futuri, di non voler incorrere nella nostra regale indignazione ed ira, nonché alla pena di duemila fiorini d’oro aragonesi che dovrà versare ai nostri Erari chi trasgredisse e ai quali sarebbe senza eccezioni richiesto; in modo che la nostra regale riconoscenza e il privilegio della nobiltà e tutte e singole le cose più sopra manifestate al detto Francesco Antonio Flores, come se fosse vivo, ed ai suoi figli e a tutta la prole e la posterità nata da loro, e nascitura, ai discendenti secondo la linea maschile, fermamente si conservino ed osservino, da tutti premurosamente, e in modo inviolabile siano fatte osservare stabilmente. E non si agisca contro, né si consenta che alcuno agisca contro, e non si permetta che ciò avvenga per qualsiasi ragione o motivo, se gli ufficiali e i sudditi nostri di cui sopra hanno cara la nostra regale benevolenza e desiderano evitare di incorrere nella pena indicata a causa della indignazione ed ira da parte nostra. Per la qual cosa abbiamo comandato che vi fosse apposto il nostro reale sigillo a testimonianza di ogni obbligo.

Torino, il giorno nove del mese di agosto dell’anno del Signore millesettecento trentasette, ottavo del nostro Regno.
Carlo Emanuele

* Tratto dal libro “I Flores d’Arcais, momenti di storia sarda”, Vol. 2, di Enrico Flores d’Arcais